In-House Managers

Prowadzimy projekty Interim Management dla wszystkich obszarów biznesu, a także strategiczne projekty konsultingowe HR

Wróć do strony logowania

Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego inhousemanagers.com

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu internetowego inhousemanagers.com (Serwis IHM), w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu IHM.

1. Podmiot udostępniający korzystanie z Serwisu IHM przez Internet

1.1. Podmiotem udostępniającym korzystanie z Serwisu IHM jest In-House Managers Szabelewski i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Warszawie ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa, numer NIP: 522-27-92-286, zwany dalej In-House Managers.

2. Rejestracja, likwidacja konta i bezpieczeństwo informacji

2.1. Do rejestracji konta i korzystania z Serwisu IHM uprawnione są osoby/ przedsiębiorstwa, będące zrzeszone w Sieć Interim Managerów IHM, które:
2.1.1. Podpisały Umowę ramową o współpracy z In-House Managers (Umowa),
2.1.2. Oświadczają iż zapoznały się i zaakceptowały treści niniejszego Regulaminu.

2.2. Do korzystania z Serwisu IHM internetowego upoważnia login, wygenerowany przez Administratora serwisu internetowego inhousemanagers.com (Administrator) i hasło dostępu. Hasło dostępu może być zmienione przez Użytkownika w dowolnym momencie. Hasło dostępu jest alfanumeryczne i składa się z co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej 1 cyfry lub znaku specjalnego i co najmniej 1 małej i dużej litery.

2.3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej loginu lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

2.4. In-House Managers nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy użyciu hasła dostępu przez osoby trzecie.

2.5. Likwidacja konta następuje w przypadku:
2.5.1. Cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, lub
2.5.2. Zgłoszenie żądania usunięcia konta Administratorowi przez Użytkownika.

2.6. In-House Managers zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika.

3. Ochrona danych osobowych

3.1. Przy pierwszym logowaniu Użytkownik wraz z akceptacją Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w jego profilu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia założenie konta w Serwisie IHM.

3.2. Dane osobowe Użytkowników (imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane prowadzonej działalności gospodarczej, CV, referencje) są zbierane przez In-House Managers w celu udostępniania podmiotom zainteresowanym realizacją projektów z udziałem Interim Managera. Jednocześnie informujemy, że przed przekazaniem danych osobowych takim podmiotom kontaktujemy się z Użytkownikami w celu uzyskania od nich zgody na przekazanie danych.

3.3. Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Serwisu IHM jest In – House Managers Szabelewski i Wspólnicy Sp. j., z siedzibą w Warszawie, ul. Serwituty 23 zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000244850, NIP: 522–27–92–286, REGON: 140329332, przetwarzający dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) aby realizować cele wymienione w pkt. 3.2., zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy.

3.4. Dostęp do danych osobowych mają upoważnieni pracownicy In-House Managers. Dane mogą również zostać udostępnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi na rzecz In-House Managers, ale tylko w zakresie niezbędnym do wykonania przez te podmioty usług na rzecz In-House Managers. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym przez przepisy organom w sytuacjach przewidzianych przez obowiązujące prawo.

3.5. Użytkownik może w każdym czasie zastrzec nieudostępnianie swoich danych osobowych konkretnym podmiotom lub określonej kategorii podmiotów. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania, zmieniania oraz usuwania - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.6. Użytkownik wyraża zgodę na prezentowanie jego anonimowego profilu biznesowego na stronie internetowej.

4. Korzystanie z Serwisu IHM

4.1. Zalogowanie się do Serwisu IHM umożliwia Użytkownikowi:
4.1.1. Zmianę hasła,
4.1.2. Podglądu profilu Użytkownika,
4.1.3. Modyfikację profilu Użytkownika,
4.1.4. Drukowanie profilu Użytkownika,
4.1.5. Dodawanie news’ów i podgląd news’ów wprowadzonych przez innych Użytkowników,
4.1.6. Dodawanie komentarzy i podgląd komentarzy dodawanymi przez innych Użytkowników.

4.2. Użytkownik zobowiązuje się do podawania w swoim profilu danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz wykorzystywania Serwisu IHM zgodnie z niniejszym Regulaminem, w zakresie i celami zwartymi w Umowie.

5. Prawa autorskie

5.1. Właścicielem wszelkich praw do zawartości niniejszego Serwisu IHM jest In-House Managers, która zastrzega dla siebie prawo jego aktualizowania, uzupełniania i modyfikowania w części lub całości bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.

6. Inne postanowienia

6.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.
6.2. In-House Managers zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w Serwisie IHM.
6.3. Kontakt do Administratora Serwisu IHM info@inhousemanagers.com.

Logo InHouseManagers

Logowanie Kontakt English version